Voorwaarden

Contract voor permanente bewaking

1. Algemene bepalingen:
Al de prestaties van Russo Security worden afgesloten op basis van deze algemene voorwaarden, en van de bijzondere voorwaarden die in het contract werden vermeld. Indien de bijzondere voorwaarden zouden afwijken van de algemene voorwaarden, zijn de bijzondere voorwaarden van toepassing.

2. Offertes:
De offertes zijn slechts geldig voor de duur die erin vermeld staat. Ze zijn zonder enige verbintenis tot het moment van ondertekening door de beide partijen.

3. Activiteiten en personeel:
3.1. De activiteiten van Russo Security, haar licentie en goedkeuring, de minimumcriteria van rekrutering en de vormingsvereisten zijn geregeld door de wet van 10.04.1990 en de uitvoeringsbesluiten ervan.

3.2. Rekrutering en selectie
De bewakingsagenten worden aangeworven na een specifieke selectie. De psychotechnische testen en een diepgaand veiligheidsinterview maken onderdeel uit van de procedure die we met zorg toepassen. Deze maakt het ons mogelijk betrouwbare, verantwoordelijke en sociale persoonlijkheden op te sporen en aan te werven. Bovendien wordt uiteraard ook de door een arts bevestigde fysieke geschiktheid, niet uit het oog verloren.

3.3. Opleiding
Diepgaande trainingsprogramma’s zijn onze garantie voor professionele bewakingsagenten die voorbereid zijn en volledig bewust van hun beveiligingsopdracht. De opleiding verloopt volgens een schema dat voor elke doelgroep op punt wordt gesteld en die wordt gegeven onmiddellijk na de aanwerving en later op permanente basis. Ze wordt toevertrouwd aan een opleidingsorganisatie die is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze omvat theorie en praktische sessies met betrekking tot het aanleren van beveiliging, procedures, EHBO, brandbestrijding, deontologie, observatietechnieken, enz.

3.4. Uniform en uitrusting:
Behalve indien anders overeen gekomen dragen de bewakingsagenten tijdens hun opdrachten steeds hun uniform van Russo Security. Ze beschikken over de uitrusting en het kwaliteitsvolle materiaal dat nodig is voor de uitoefening van hun bewakingsopdrachten.

3.5. a) Het personeel van Russo Security zal in het bezit zijn van een identificatiekaart, die werd afgeleverd door de bevoegde autoriteiten en die zal moeten worden getoond op elke vraag van de contractant.
b) Het personeel van Russo Security is niet contractueel verbonden met de Contractant.
c) Het is de Contractant verboden het personeel van Russo Security van hem afhankelijk te maken, op welke manier ook. De Contractant neemt er akte van dat het voor het personeel van Russo Security verboden is afhankelijk te zijn van de Contractant, of van een lid van het personeel van de Contractant en hij zal daarnaar handelen.
d) Het is de bewakingsagenten verboden directe instructies te ontvangen van de Contractant, tenzij ze een direct verband hebben met de opdrachten die werden voorzien in het kader van de uitvoering van het contract, of tenzij dit anders werd overeengekomen.

4. Bescherming van het beroep:
De Contractant verbindt er zich toe geen personeel van Russo Security aan te werven, zowel gedurende de looptijd van het contract of gedurende één jaar na de uitvoering of de beëindiging ervan, en dit zowel direct of via een tussenpersoon. Bij het niet naleven van deze verplichting behoudt Russo Security zich het recht voor een schadevergoeding en intresten te eisen waarvan het bedrag in geen enkel geval lager zal liggen dan 1.250 euro per persoon.

5. Werkomstandigheden:
De Contractant verbindt er zich toe het personeel van Russo Security te laten werken in omstandigheden die conform zijn met het AlgemeenReglement voor de Veiligheid op het Werk.

6. Verantwoordelijkheid en verzekering krachtens de wetgeving van 10.04.1990:
a) Russo Security is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door, of te wijten aan nalatigheden van haar personeel in die mate dat die gedekt zijn door de verzekeringspolissen waarop zij heeft ingetekend en die van kracht zijn op het moment van de schadeberekening.
b) De verantwoordelijkheid van Russo Security wordt beperkt tot die gevallen en er zal geen eis tot schade en intresten worden voorgelegd buiten de mate die wordt gedekt door deze polissen.
c) De dekking van risico’s op burgerlijke aansprakelijkheid van Russo Security is conform het K.B. van 27.06.1991 dat is verschenen in het B.S. van 09.07.1991. Russo Security verplicht er zich toe om zich voor de volledige duur van de levering van diensten te laten verzekeren volgens de wettelijke bepalingen, zoals hierboven omschreven.
d) Indien de Contractant Russo Security aansprakelijk wenst te stellen voor welke schade ook, dan moet deze intentie om een beroep te doen op haar verantwoordelijkheid, op gevaar te vervallen, zo snel mogelijk schriftelijk en met ondersteunende motivatie worden gemeld aan Russo Security of aan haar Verzekeraar.
e) De prestaties die Russo Security aan de Contractant belooft uit te voeren vertegenwoordigen voor Russo Security de verplichting alle mogelijke en nodige inspanningen te doen en vertegenwoordigen in geen geval de verplichting te leiden tot resultaten.

7. Prijsverhoging:
a) Alle diensten of tijdelijke prestaties, accessoires en/of supplementaire prestaties, die expliciet en schriftelijk worden gevraagd door de Contractant en die niet zijn voorzien in het basiscontract, worden onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden en vormen het onderwerp van een prijsverhoging conform met de prijs die van kracht is op het ogenblik van de aanvraag.
b) De bijdragen of prijzen van Russo Security zullen automatisch worden verhoogd of verlaagd met 2% voor iedere corresponderende fluctuatie van 2% van de spilindex van de CCT 317 met uitzondering van de toepassing van eventuele wettelijke beperkingen.
Russo Security behoudt zich het recht voor om na rechtvaardiging, haar prijzen aan te passen en dit ook omwille van andere redenen dan de spilindex. Dit zou het geval kunnen zijn als haar kostprijzen stijgen onder invloed van andere gebeurtenissen dan die waarmee rekening werd gehouden voor de berekening van de index en dit in ieder geval bij een algemene verhoging van de sociale, fiscale of patronale lasten, of door salarisaanpassingen ten gevolge van een Collectieve Arbeidsovereenkomst of van wettelijke verplichtingen.
Zijn ten laste van de Contractant: alle taksen, zegelkosten en andere rechten en kosten die worden opgelegd door de wetten die van kracht zijn op het ogenblik van de prestatie die worden aangerekend of moeten worden aangerekend op de factuur.

8. Facturatie, betaling, herinnering:
De Contractant verbindt er zich toe de facturen die hem worden toegestuurd onmiddellijk te controleren en ziet formeel af van iedere klacht betreffende de kosten en prijzen die in rekening werden gebracht als deze niet schriftelijk werden bezorgd aan Russo Security binnen de 15 dagen na de ontvangst van de factuur.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag en na herinnering per aangetekende brief, mag Russo Security van rechtswege onmiddellijk haar prestaties opschorten, zonder dat de Contractant wordt vrijgesteld van zijn verplichting het ondertekende contract te respecteren; de Contractant zal ten titel van schade en intresten een som moeten betalen die gelijk is aan het saldo van de periode die nog overblijft.
Hij zal daarenboven intresten voor te late betaling verschuldigd zijn voor een bedrag van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag, zonder herinnering noch voorafgaandelijk ingebrekestelling. Iedere aangevangen maand wordt beschouwd als een volledige maand.
Indien de facturen niet zijn betaald binnen de acht kalenderdagen die volgen op de herinnering per aangetekend schrijven, wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 10%, met een minimum van 62 euro, als forfaitaire schadevergoeding. Al wat voorafgaat belet in geen geval de eventuele aanvaarding van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Contractant.

9. Opschorting van de verplichting om diensten en prestaties te leveren:
Na de ondertekening van het contract kan Russo Security de levering van diensten of prestaties opschorten als de uitvoering ervan wordt verhinderd door een geval van overmacht, met andere woorden door omstandigheden buiten de wil van Russo Security, die zij niet kon voorzien, noch redelijkerwijze kon verhinderen.
Eens de oorzaak van de opschorting is verdwenen, behoudt Russo Security zich het recht voor de levering van diensten en prestaties te hervatten en het contract te verlengen voor een duur gelijk aan de duur van de opschorting, tenzij beide Partijen tot een gemeenschappelijk akkoord komen dat de voortzetting van de prestaties onmogelijk is, waarna het contract automatisch wordt ontbonden en dit zonder recht op schadevergoeding en intresten ten gunste van één van beide partijen.
Na de ondertekening van het contract heeft Russo Security het volle recht haar diensten en prestaties op te schorten en dit zonder ingebrekestelling, in geval van:
- vraag van uitstel van betaling of concordaat, bankroet, protest of inbeslagneming ten laste van de Contractant;
- overlijden van de Contractant als het gaat om een fysieke persoon, overdracht of beëindiging van de professionele activiteiten van de Contractant, of ontbinding van het bedrijf.

10. Duur van de overeenkomst:
Het bewakingscontract wordt bepaald voor een duur van 6 maanden vanaf de aanvangsdatum van de prestaties en wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, behalve bij een minimum opzegperiode door één van de twee Partijen van 3 maanden voor de verjaring van het contract door middel van een aangetekende brief.

11. Wijzigingen aan het contract:
Alle eventuele wijzigingen aan het contract en aan de uitvoeringsmodaliteiten ervan moeten schriftelijk worden aangevraagd; ze moeten worden goedgekeurd door de Contractant en door Russo Security en worden ingeschreven of toegevoegd aan de algemene voorwaarden.

12. Bevoegdheid en toepassing van het recht:
Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal iedere betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van het onderhavige contract enkel worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel. Alle juridische relaties tussen Russo Security en zijn Contractant of diens rechthebbenden zullen worden geregeld conform het Belgische recht onder toepassing van de onderhavige voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden

1. Opdrachten
Al de opdrachten die Russo Security aanvaardt, zullen het voorwerp moeten uitmaken van schriftelijke richtlijnen. De agenten zullen niet gemachtigd zijn om instructies direct van de Contractant te ontvangen.

2. Controles
De Contractant zal een maandelijkse lijst krijgen van de controle-uren (rondes). Deze zal worden gevoegd bij de factuur.
Wanneer er sleutels nodig zijn voor de dienst, zullen zij door de Contractant aan Russo Security worden toevertrouwd. De dienstagent zal de sleutels bij zich hebben en op elk ander moment zullen ze op een veilige plaats worden bewaard.

3. Verplaatsingen
De verplaatsingskosten zijn INBEGREPEN in het tarief tenzij een uitzondering werd overeengekomen in het contract.

4. Rapporten
De anomalieën die door de agenten worden geconstateerd in de loop van hun opdrachten zullen worden op schrift gesteld in een ronderappart dat dagelijks aan de Contractant zal worden medegedeeld.

5. Wijzigingen
Het aantal, de route of de omvang van de bewakingsopdrachten die werden vastgelegd in het contract zullen onverwacht en tijdelijk kunnen worden gewijzigd om DWINGENDE VEILIGHEIDSREDENEN die Russo Security alleen beoordeelt.

Deze paragraaf is de laatste van de bijzondere voorwaarden. Niets zal mogen worden toegevoegd onderaan deze pagina.